ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกกต. รายชื่อส.ส.แบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ ครบ 500 คน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) 2 ฉบับ ฉบับแรก เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566เป็นวันเลือกตั้ง นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน ดังนี้

คลิก อ่านรายชื่อทั้งหมด

ส่วนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกฉบับ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 100 ราย ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อและได้คำนวณสัดส่วนเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 22แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกร รมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 128 และมาตรา129 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้

คลิกอ่านรายชื่อทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *